Academie voor samenwerking

Privacyverklaring

Academie voor Samenwerking van SINN collectief
SINN collectief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.sinncollectief.nl
Postbus 24
9750 AA Haren
06 53937394
info@sinncollectief.nl

Carla Pelgröm is de Functionaris Gegevensbescherming van SINN collectief
Zij is te bereiken via info@sinncollectief.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SINN collectief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijf / organisatie
 • Loginnaam / wachtwoord
 • Enquêtegegevens over verschillende onderwerpen m.b.t. functioneren team (na inloggen in afgeschermde omgeving) 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sinncollectief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SINN collectief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van uw contactaanvraag of indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U in de gelegenheid te stellen om te kunnen inloggen op onze website
 • U na inloggen toegang te verlenen tot een online enquête die zich in een afgeschermde omgeving bevindt. U kunt daar diverse vragen beantwoorden en uw antwoorden worden opgeslagen. Het gaat om enquêtegegevens die betrekking hebben op het functioneren van uw team of een organisatie waar u deel van uitmaakt. De antwoorden op de vragen van de individuele deelnemers worden anoniem gebruikt om een totaalbeeld te bepalen van alle enquêtedeelnemers die deel uitmaken van uw organisatie. Deze resultaten worden in een zogenaamde thermometer gepresenteerd en zijn alleen zichtbaar (anoniem) voor leden van uw team / organisatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
SINN collectief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SINN collectief) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SINN collectief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
SINN collectief verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SINN collectief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

 • De website van SINN collectief maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
 • SINN collectief heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • SINN collectief heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
 • SINN collectief heeft 'gegevens delen' uitgezet;
 • SINN collectief maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website
Let op: deze opt-out-cookie werkt niet op mobiele apparaten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SINN collectief en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sinncollectief.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SINN collectief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SINN collectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sinncollectief.nl